ČLENSTVÍ

Ve společnosti rádi uvítáme nové členky a členy. Těmi se může stát každá fyzická osoba žijící či sídlící v ČR i mimo ni, pokud souhlasí s posláním a stanovami spolku, je ochotna plnit povinnosti člena a odborně působí na poli historiografie vojenství ve smyslu hlavních zásad spolku (viz bod 1.4. stanov).

Pro získání členství je třeba podat písemnou přihlášku, obsahující osobní a kontaktní údaje včetně emailové adresy. Zájemce v ní podpisem stvrzuje, že souhlasí se stanovami a cíli spolku a chce se podílet na její činnosti. Podepsáním přihlášky člen zároveň vyjadřuje souhlas s vedením evidence svých osobních údajů pro potřeby spolku. K přijetí za člena je potřebné písemné doporučení dvou stávajících členů spolku.

O přijetí člena rozhoduje předsednictvo spolku na základě obecně respektovaných kritérií, zejména charakteru výzkumného, pedagogického a publikačního působení ve vztahu k dodržování akademických teoretických, metodologických a etických standardů.

STANOVY SPOLEČNOSTI PRO VÝZKUM DĚJIN VOJENSTVÍ, Z. S.

Článek 1. Základní ustanovení

1.1. Název spolku

Název spolku je Společnost pro výzkum dějin vojenství, z. s. (zkratka SVDV). V anglickém jazyce je název spolku Czech society for military historical research (zkratka CSMHR).

1.2. Sídlo spolku

Sídlem spolku je Akademická 409, 41155 Terezín.

1. 3. Charakter spolku

Společnost pro výzkum dějin vojenství, z. s. je spolek ve smyslu ustanovení §241 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., a jako takový je právnickou osobou způsobilou k právnímu jednání.

1.4. Hlavní zásady spolku

Spolek sdružuje aktivní výzkumníky, pedagogy, studující a autory z oblasti historiografie vojenství, orientující se na reflektované koncepty zejména z oblasti nových kulturních dějin války, gender studies, orální historie, historické antropologie, historické sociologie, archeologie, vojenství, etnologie, dějin umění a příbuzných disciplín.

1.5. Vnitřní organizace spolku i práva a povinnosti členů a volených orgánů se řídí těmito stanovami, které jsou uloženy ve svém úplném znění v sídle spolku.

Článek 2. Hlavní cíle činnosti spolku

2.1. Cíle spolku

Spolek a jeho členové se snaží především:

a) dosahovat excelentních a inovativních výsledků ve svém výzkumu, pedagogickém působení, publikační činnosti a dalších odborných aktivitách.

b) přispívat k tomu, aby domácí historiografie vojenství byla v živém kontaktu se světovým vývojem disciplíny a také s vývojem na poli historiografie a humanitních a společenských věd.

c) usilovat o další rozvoj reflektovaných konceptů z oblasti historiografie vojenství.

d) prosazovat etické a teoreticko-metodologicky ukotvené používání těchto konceptů.

e) důsledně dodržovat etické standardy výzkumu, výuky a publikování.

f) působit jako „referenční bod“ v oblasti historiografie vojenství, směrem do vědecké obce i navenek.

g) organizovat konference, semináře, přednášky a podobné akce pro odbornou i laickou veřejnost, na nichž je možné se seznámit se spolkem a jeho členy a výsledky jejich práce.

h) navazovat spolupráci s podobnými spolky v tuzemsku i zahraničí.

ch) vydávat periodické i neperiodické odborné recenzované a rovněž tak popularizační a jiné publikace.

Článek 3. Členství

3.1. Členem spolku se může stát každá fyzická osoba žijící či sídlící v ČR i mimo ni, pokud souhlasí s posláním a stanovami spolku, je ochotna plnit povinnosti člena a odborně působí na poli historiografie vojenství ve smyslu hlavních zásad spolku (viz bod 1.4. těchto stanov).

3.2. Pro získání členství je třeba podat písemnou přihlášku, obsahující osobní a kontaktní údaje včetně emailové adresy. Zájemce v ní podpisem stvrzuje, že souhlasí se stanovami a cíli spolku a chce se podílet na její činnosti. Podepsáním přihlášky člen zároveň vyjadřuje souhlas s vedením evidence svých osobních údajů pro potřeby spolku. K přijetí za člena je potřebné písemné doporučení dvou stávajících členů spolku.

3.3. Členství vzniká přijetím za člena a zaplacením členského příspěvku.

3.4. O přijetí člena rozhoduje předsednictvo spolku na základě obecně respektovaných kritérií, zejména charakteru výzkumného, pedagogického a publikačního působení ve vztahu k dodržování akademických teoretických, metodologických a etických standardů. Proti negativnímu rozhodnutí předsednictva se žadatel o členství může odvolat k valnému shromáždění spolku.

3.5. Členství zaniká:

3.5.1. Vystoupením člena, a v tomto případě členství končí dnem doručení písemného oznámení o ukončení členství předsednictvu.

3.5.2. Nezaplacením členských příspěvků do data, uvedeného ve stanovách, a to prvním dnem prodlení se zaplacením členských příspěvků.

3.5.3. Vyloučením člena.

3.5.4. Úmrtím člena.

3.6. K vyloučení člena spolku může dojít, pokud člen:

3.6.1. porušil závažným způsobem stanovy spolku,

3.6.2. porušil závažným způsobem zásady akademické etiky nebo obecné morálky tak, že by jeho další členství ohrozilo pověst spolku, zpochybnilo jeho poslání nebo ohrozilo důvěru ostatních členů.

3.7. Návrh na vyloučení člena může podat jakýkoli jiný člen spolku. Návrh se podává písemně předsednictvu spolku a musí být řádně odůvodněný. Návrh projednává předsednictvo spolku. Člen, jehož vyloučení na navrženo, má právo se jednání účastnit a přednést své stanovisko. Rozhodnutí ve věci vyloučení člena nabývá platnosti poté, co je potvrdí valné shromáždění spolku.

3.8. Předsednictvo spolku vede seznam členů. Tento seznam je veřejně přístupný na internetových stránkách spolku.

3.9. Členové spolku neručí za případné dluhy spolku.

Článek 4. Práva členů.

4.1. Člen má právo na následující:

4.1.1. být informován o všech aktivitách spolku a účastnit se jich.

4.1.2. účastnit se valných shromáždění spolku, vstupovat do jejich jednání, sdělovat předsednictvu spolku v obdobích mezi valnými shromážděními své připomínky, návrhy a stížnosti.

4.1.3. volit a být volen do všech orgánů spolku, přičemž každý člen má právo jednoho hlasu.

4.1.4. být zastupován spolkem ve svých zájmech v domácím i mezinárodním prostředí.

4.1.5. podílet se na aktualizování internetové stránky spolku, tvořit příspěvky, zasílat aktuality, zprávy apod.

Článek 5. Povinnosti členů.

5.1. Člen má následující povinnosti:

5.1.1. respektovat stanovy spolku a usnesení jeho orgánů.

5.1.2. aktivně pracovat v orgánech spolku, do nichž byl zvolen.

5.1.3. řádně a včas platit členské příspěvky.

Článek 6. Orgány spolku.

6.1. Pro zabezpečení činnosti spolku tento zřizuje následující orgány: valné shromáždění a předsednictvo.

6.2. Pro kontrolu hospodářské činnosti spolku tento zřizuje revizní komisi.

6.3. Statutárním orgánem spolku je jeho předseda.

6.4. Ve všech případech rozhodování orgánů spolku, s výjimkou změny stanov spolku nebo vyloučení člena, je možné provádět hlasování mimo zasedání, prostřednictvím technických prostředků (hlasování per rollam).

6.5 Před každým hlasováním per rollam musí být všem, kteří se na takovém hlasování mohou podílet, řádně poskytnut prostřednictvím emailu podklad. Podklad musí obsahovat návrh usnesení, informace potřebné k jeho posouzení a dále informaci o časově lhůtě k hlasování. Tato lhůta nesmí být kratší než 7 kalendářních dnů.

6.6. Pro platnost hlasování per rollam je nutné, aby se hlasující explicitně vyjádřili „souhlasím/nesouhlasím“ k návrhu usnesení a zaslali toto své rozhodnutí bez zbytečného odkladu emailem do konce stanovené lhůty pro hlasování.

6.7. Výsledky hlasování per rollam musí být vyhodnoceny a oznámeny všem hlasujícím bez zbytečného odkladu, a to nejpozději do 7 kalendářních dnů od konce časové lhůty k hlasování.

Článek 7. Valné shromáždění.

7.1. Valné shromáždění všech členů je nejvyšším orgánem spolku.

7.2. Řádné valné shromáždění se koná minimálně jednou za dva roky. Svolává je předsednictvo spolku tak, že sdělí termín konání všem členům nejméně 30 dnů v předstihu. Valného shromáždění se může účastnit každý člen spolku. Pozvánky na valné shromáždění jsou rozesílány elektronicky na emailovou adresu, která byla uvedena v členské přihlášce.

7.3. Mimořádné valné shromáždění může svolat předsednictvo spolku z vlastního podnětu, nebo na žádost nejméně jedné třetiny členů, a to nejpozději do šesti týdnů od předložení písemné žádosti. Termín konání pak předsednictvo oznámí všem členům s předstihem nejméně 15 dnů a oznámí také důvod jeho svolání.

7.4. Valné shromáždění řídí předsedající. Je to předseda nebo místopředseda spolku nebo jiný člen předsednictva pověřený předsednictvem.

7.5. Valné shromáždění je způsobilé se usnášet, pokud je přítomen nadpoloviční počet členů spolku.

7.6. Usnesením valného shromáždění je takový návrh, pro který hlasovala nadpoloviční většina přítomných členů, nebo pro který by při rovnosti hlasů hlasoval předsedající. Pro usnesení o změně stanov, vyloučení člena nebo zániku spolku je třeba souhlas dvou třetin přítomných členů.

7.7. Valnému shromáždění přísluší:

7.7.1. schvalovat nebo vracet k přepracování zprávu předsednictva spolku o činnosti spolku od posledního valného shromáždění.

7.7.2. schvalovat nebo vracet k přepracování zprávu revizní komise o hospodaření spolku za období od posledního valného shromáždění.

7.7.3. usnášet se o hospodářských opatřeních včetně výše členských příspěvků.

7.7.4. schvalovat rozhodnutí předsednictva o vyloučení člena.

7.7.5. rozhodovat odvolání předsednictvem odmítnutého zájemce o členství.

7.7.6. volit členy předsednictva a revizní komise.

7.7.7. odvolávat členy předsednictva a revizní komise na jejich žádost nebo kvůli průkaznému neplnění jejich povinností.

7.7.8. usnášet se na stanovách a jejich změnách.

7.7.9. usnášet se o zániku spolku.

7.8. Členy předsednictva a revizní komise volí valné shromáždění volnou všeobecnou, kdy každý člen má právo jednoho hlasu. Volba je rovná, kdy každý hlas má stejnou platnost. Volba je tajná. Volba je přímá, kdy hlasy nepřítomných členů lze odevzdávat v zastoupení po prokázání se písemnou plnou mocí. Volba se koná na základě kandidátní listiny předložené předsednictvem a doplněné návrhy z pléna valného shromáždění. Kandidát musí souhlasit se svoji kandidaturou.

7.9. Předsednictvo zajistí zhotovení zápisu z valného shromáždění do třiceti dnů od jeho ukončení a jeho následné rozeslání v elektronické podobě členům spolku. Zápis musí obsahovat informace o tom, kdo valné shromáždění svolal, kdy se konalo, kdo mu předsedal, kolik členů bylo přítomno, jaká usnesení byla přijata kdo a kdy zhotovil zápis.

Článek 8. Předsednictvo.

8.1. Předsednictvo je zvoleno valným shromážděním.

8.2. Předsednictvo řídí činnost spolku v období mezi valnými shromážděními. Jeho funkční období je čtyřleté.

8.3. Předsednictvo spolku se skládá ze 3 řádných členů, kteří jsou voleni odděleně tajným hlasováním, na valném shromáždění. Zvoleni jsou ti kandidáti, kteří se umístí na prvních třech místech kandidátky. Kandidáti, kteří se umístili na čtvrtém až šestém místě, se automaticky stávají náhradníky, kteří případně do předsednictva nastupují v pořadí, stanoveným počtem získaných hlasů.

8.4. Předsednictvo ze svého středu volí předsedu, místopředsedu a hospodáře.

8.5. Stejnou funkci v předsednictvu může člen zastávat pouze po dvě po sobě následující funkční období. Funkce v předsednictvu je čestná a neplacená. Úkolem členů předsednictva je především průběžně zajišťovat a řídit běžnou činnost spolku v intencích stanov, naplňovat usnesení valného shromáždění a svá vlastní usnesení.

8.6. Odstoupí-li řádný člen předsednictva na vlastní žádost, případně zemře, nebo je-li odvolán valným shromážděním (k odvolání je třeba dvoutřetinová většina hlasů), na jeho místo automaticky nastupuje následující náhradník v pořadí získaných hlasů ve volbě členů předsednictva valným shromážděním. Pokud bude v této situaci vyčerpán počet náhradníků, předsednictvo musí neprodleně z vlastního podnětu svolat mimořádné valné shromáždění, kde bude tato situace vyřešena.

8.7. Předsednictvo se schází podle potřeby, nejméně však jednou za rok. Schůzi předsednictva svolává předseda a řídí ji předsedající, což je předseda, nebo místopředseda.

8.8. Předsednictvo je usnášeníschopné za účasti nadpoloviční většiny řádných členů. Usnesením je návrh, pro který hlasovala většina přítomných.

8.9. Předsednictvu přísluší:

a) naplňovat usnesení valného shromáždění a dbát na dodržování stanov,

b) řídit hospodaření spolku,

c) předkládat valnému shromáždění zprávu o činnosti spolku za běžný rok, sestavovat a naplňovat plán činnosti a plán hospodaření na rok následující,

d) pověřovat jednotlivé členy předsednictva konkrétními úkoly a kontrolovat jejich plnění,

f) zajišťovat přípravu valného shromáždění včetně přípravy voleb a návrhu kandidátních listin,

g) schvalovat přijetí nového člena a projednávat návrhy na vyloučení člena,

h) řídit internetové stránky spolku.

Článek 9. Statutární orgán

9.1. Předseda spolku, zvolený předsednictvem, je statutárním orgánem spolku.

9.2. Předseda spolku jedná samostatně ve všech věcech spolku.

9.3. V jednání ve věcech spolku předseda respektuje stanovy spolku a usnesení valného shromáždění a předsednictva.

Článek 10. Revizní komise

10.1. Dohled nad hospodářskou činností spolku vykonává revizní komise. O svých zjištěních podává zprávu valnému shromáždění, které bez přihlédnutí k této zprávě nemůže vyslovit souhlas s činností odstupujícího předsednictva.

10.2. Revizní komise se skládá ze tří členů volených valným shromážděním v tajných volbách. Zvoleni jsou ti kandidáti, kteří se umístí na prvních třech místech kandidátky. Kandidáti, kteří se umístili na čtvrtém až šestém místě se automaticky stávají náhradníky, kteří případně do revizní komise nastupují v pořadí, stanoveným počtem získaných hlasů.

10.3. Funkční období revizní komise je čtyřleté. Členové revizní komise nesmějí být zároveň členy předsednictva.

10. 4. Odstoupí-li řádný člen revizní komise na vlastní žádost, případně zemře, nebo je-li odvolán valným shromážděním (k odvolání je třeba dvoutřetinová většina hlasů), na jeho místo automaticky nastupuje následující náhradník v pořadí získaných hlasů ve volbě členů revizní komise valným shromážděním. Pokud bude v této situaci vyčerpán počet náhradníků, předsednictvo musí neprodleně z vlastního podnětu svolat mimořádné valné shromáždění, kde bude tato situace vyřešena.

Článek 11. Hospodaření a majetek

11.1. K hospodářskému zajištění úkolů spolku slouží:

a) členské příspěvky

b) dotace vládních či nevládních organizací

c) dary a dotace poskytované jinými právnickými i fyzickými osobami

d) příjmy z vlastní hospodářské činnosti

e) převzatý majetek

11.2. Za hospodaření spolku odpovídá předsednictvo a řídí jej hospodář, člen předsednictva. Hospodaření se řídí rozpočtem schváleným předsednictvem. Řídí se platnými předpisy a je pravidelně kontrolováno členy revizní komise.

11.3. Výši členských příspěvků může stanovit valné shromáždění. Příspěvky platí členové na kalendářní rok, nejpozději do 1. dubna každého roku. Pro evidenci plateb spolek využívá účet spolku.

Článek 12. Jednání

12.2. K jednání jménem spolku v dílčích věcech může být předsednictvem písemně zmocněn také místopředseda.

12.3. Dispoziční právo s účtem spolku mají hospodář a předseda.

Článek 13. Zánik

13.1. Spolek může zaniknout dobrovolným rozpuštěním na základěrozhodnutí valného shromáždění nebo z jiného důvodu stanoveného zákonem.

13.2. O zániku spolku rozhoduje valné shromáždění dvoutřetinovou většinou hlasů přítomných členů.

13.3. Zanikne-li spolek, majetek a jmění připadne po vyrovnání závazků instituci, stanovené valným shromážděním, které rozhodlo o zániku spolku, veřejným hlasováním prostou většinou hlasů, nebo instituci, která bude uvedena jako nástupnická.

Článek 14. Závěrečná ustanovení.

14.1. Závazný výklad stanov provádí předsednictvo spolku.

14.2. Jakákoli změna stanov nabývá platnosti dnem jejího přijetí valným shromážděním a účinnosti dnem vkladu rejstříkového soudu do sbírky listin spolkového rejstříku.