Klára Andresová

Mgr. et Mgr. Klára Andresová působí v Historickém ústavu AV ČR a je doktorandkou na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Odborně se zabývá dějinami vojenství a vojenské knižní kultury raného novověku s hlavním zaměřením na období třicetileté války (1618–1648). Její aktuální disertační projekt je zaměřen na vojenské příručky 16. a 17. století vydané ve střední Evropě. Studuje též život vojáků a dalších osob působících v armádách příslušného období. V rámci spolupráce s archeology bojišť se zabývá výzkumem raně novověkých vojenských táborů a polních opevnění.

Je autorkou několika odborných článků a kapitol v kolektivních monografiích. Její prozatím nejvýznamnější publikací je shrnutí výsledků diplomní práce v kapitole Military Camps in Military Manuals v publikaci Negotiating Conflict and Controversy in the Early Modern Book World.