Klára Andresová

Mgr. et Mgr. Klára Andresová, Ph.D. vystudovala historii a dějiny knižní kultury na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, kde také získala doktorský titul. V současnosti působí v Oddělení pro soupis a studium rukopisů Masarykova ústavu a Archivu AV ČR. Odborně se zabývá (kulturními) dějinami války a vojenství, především vojenské knižní kultury raného novověku. Ve svém disertačním projektu se zaměřila na výzkum středoevropských vojenských příruček 16. a 17. století. V rámci spolupráce s archeology bojišť se věnuje studiu raně novověkých vojenských táborů a polních opevnění, zabývá se též životem vojáků a dalších osob působících v raně novověkých armádách.

Je autorkou několika odborných článků a kapitol v kolektivních monografiích. Mezi její nejvýznamnější publikace patří shrnutí výsledků diplomní práce v kapitole Military Camps in Military Manuals v publikaci Negotiating Conflict and Controversy in the Early Modern Book World, kapitolyHow to build a military camp: Simon Stevin’s Castrametatio of 1617 and other period military handbooks v kolektivní monografii The archaeology of conflicts: Early modern military encampments and material culture a Ordinary Soldiers of the Estates’ Army: Overlooked Participants in the First Phase of the Thirty Years’ War v publikaci Der Böhmische Ständeaufstand 1618–1620. Akteure, Gegner und Verbündete nebo studie A Bestseller Among Artillery Handbooks of the 16th Century: Printed Editons of the Late Medieval Feuerwerkbuch v časopise International Journal of Military History and Historiography.