Gratulujeme naší člence Kláře Andresové!

Předsednictvo Společnosti si dovoluje touto cestou srdečně pogratulovat naší člence Kláře Andresové, která v těchto dnech na Ústavu informačních studií a knihovnictví FFUK v Praze úspěšně obhájila svoji disertační práci Tištěné raně novověké vojenské příručky a získala doktorský titul.

Klára v současnosti působí v Oddělení pro soupis a studium rukopisů Masarykova ústavu a Archivu AV ČR. Odborně se zabývá (kulturními) dějinami války a vojenství, především vojenské knižní kultury raného novověku. V rámci spolupráce s archeology bojišť se věnuje studiu raně novověkých vojenských táborů a polních opevnění, zabývá se též životem vojáků a dalších osob působících v raně novověkých armádách.